A A A

Aktualności

 

 

dodano: 13 kwietnia 2018 r.

 

 

Wnioski ze spotkania otwartego Oddziału PTP w Poznaniu, które odbyło się 10 kwietnia 2018 r. 
i dotyczące nowelizacji kodeksu etycznego PTP

 

 

Propozycje i postulaty po spotkaniu

nt KODEKSU ETYCZNO-ZAWODOWEGO PSYCHOLOGA, członka PTP

 • Warto zaproponować 2 części kodeksu (niespecyficzną-ogólną i specyficzną), w miejsce obecnego podziału: "Psycholog, jako..." bo nie dotyka on problemu praktyki psychologicznej

 • Obecnie kodeksy zmieniają się w instrukcje wykonywania zawodu, nowa wersja kodeksu powinna dotyczyć tego co jest specyficzne dla naszego zawodu, a nie zasad ogólnoludzkich, bo one wynikają z innych aktów prawnych, deklaracji itd

 • Ważnym zadaniem jest doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie kogo ma dotyczyć kodeks? Czy wszystkich absolwentów studiów psychologicznych, tj. osób posiadających wykształcenie psychologiczne i będących członkami PTP, czy osób posiadających wykształcenie psychologiczne, będących członkami PTP i zajmujacych się działaniami w roli zawodowej psychologa? Rozwiązaniem wydaje się być podział kodeksu na 2 części: ogólną dotyczącą wszystkich członków oraz szczegółową/specyficzną dotyczącą czynnie pracujących psychologów z wyszczególnieniem poszczególnych działów(zależnie od charakteru pracy) oraz ew. osób z wykształceniem psychologicznym i wykorzystujących wiedzą psychologiczną poza rolą zawodową. Dzięki temu kodeks mógłby pomóc praktykom wyznaczyć granice obowiązków wynikających z faktu wykonywania zawodu.

 • Podkreślając fakt, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, powinniśmy prace nad kodeksem rozpocząć od sformułowania tego co odróżnia nas od innych zawodów zaufania publicznego. Podkreślenia w kodeksie wymaga także ranga/znaczenie intymności i autonomii odbiorcy naszych działań.

 • Ważne byłoby dołączenie zapisu dotyczącego realizowania zawodu w odpowiednich warunkach, co byłoby głównie wskazówką dla pracodawców zatrudniających psychologów, a nie zagrożeniem karą dla osoby pracującej jako psycholog.

 • W kodeksie etycznym psychologa nie powinny znajdować się sformułowania dotyczące praw pacjenta/klienta, ale o naszych obowiązkach względem niego, z czego w naturalny sposób wynikają prawa odbiorcy.

 • Istotnymi obowiązkami psychologa są także: aktualizacja wiedzy (również wskazówka dla pracodawcy, chcącego mieć psychologa na etacie: konieczność odbywania szkoleń itd.) oraz oprata na wiedzy świadomość ryzyka podejmowanych dzialań i pełna odpowiedzialność za skutki swojego działania (bezpośrednie i odległe), a także umiejętność przeciwdziałania tym skutkom. Ważne również jest podkreślenie zakazu wykorzystywanie przewagi wynikającej z posiadanej wiedzy w relacji z odbiorcą naszych działań, a także w innych relacjach z ludźmi (nie będącymi odbiorcą działań)

 

 

Spotkanie w sprawie nowelizacji kodeksu etycznego psychologa:

10 kwietnia 2018 r. godz. 18.00

w GPSK UM, Polna 33

Wejście do Szpitala od ul. Jackowskiego - Wejście A7

III piętro dyżurka 351


 

 

dodano: 15 stycznia 2018 r.

PSYCHOLOG zatrudniony w podmiocie leczniczym posiada odpowiednie kwalifikacje i udziela świadczeń zdrowotnych

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo OZZP z dn. 15.12.2017 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym psychologów.

 

http://www.ozzp.org.pl/images/do-pobrania/pismo_MZ.pdf

 

dodano: 10 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury wprowadzenia w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy). Jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.
Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie.

Certyfikat może być przyznany osobie, która spełnia następujące kryteria:

 • posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie, co najmniej pięciu lat edukacji akademickiej spełniających standardy wymagane przez EFPA
 • wylegitymuje się dowodem odbycia rocznej praktyki pod nadzorem doświadczonego psychologa,
 • złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych kodeksów etyki.

 

Certyfikat jest przyznawany na 7 lat i może być odnawiany.

Zwracamy się do władz wszystkich uczelni kształcących przyszłych psychologów o włączenie się do współpracy z PTP we wprowadzeniu EuroPsy. Przystąpienie uczelni do prac i wdrożenia EuroPsy będzie oznaczało, że jej absolwenci automatycznie uzyskają potwierdzenie wiedzy i umiejętności zgodnych z wymaganiami EFPA.
Europejski Certyfikat Psychologa jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych psychologów polskich (niezależnie od przynależności do PTP).


Korzyści dla uczelni z uzyskania akredytacji PTP to:

 • poświadczenie poziomu wykształcenia zgodnego ze standardami europejskimi, co ułatwi absolwentom wykonywanie zawodu zagranicą,
 • stworzenie wspólnej bazy standardów kształcenia przyszłych psychologów,
 • zachęta dla kandydatów, by studiować w danej uczelni,
 • możliwość prowadzenia kursów doskonalących dla osób, które ukończyły studia nie spełniające standardów EFPA

W najbliższych tygodniach przekażemy Państwu ankietę, w której poprosimy o udzielenie informacji o spójności kształcenia akademickiego z oczekiwaniami standardy EFPA, co ułatwi absolwentom staranie o EuroPsy.

W razie pytań prosimy o kontakt: Beata Krzywosz-Rynkiewicz tel. 512-007-915, beata.rynkiewicz@wp.plptp@psych.uw.edu.pl, (22) 831-13-68

 

 

 

dodano: 19 grudnia 2017 r.

Relacja filmowa z 36. kongresu PTP w Gdańsku (wrzesień 2017 r.)

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=717