A A A

Aktualności

Szanowni Państwo,

W aktualnościach będziemy publikowali gorące informacje i wiadomości w związku z toczącą się dyskusją na temat klasyfikacji zawodu psychologa

 

 

dodano: 31 października 2017 r.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
wobec akcji protestacyjnej psychologów

Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża poparcie dla psychologów, którzy przyłączyli się do protestu Porozumienia Zawodów Medycznych. Warunki pracy psychologów w placówkach ochrony zdrowia, brak czasu (a nawet warunków lokalowych) na pracę z pacjentami, często uniemożliwiają sprostanie profesjonalnym standardom. W trosce o dobro pacjentów oraz jakość usług psychologicznych wspieramy działania zmierzające do zmian tej niekorzystnej sytuacji. Mamy jednocześnie nadzieję, że obecna trudna sytuacja, niebezpieczna zarówno dla pacjentów jak i osób świadczących usługi zdrowotne, w najbliższych dniach zostanie pozytywne rozwiązana.

 Warszawa, 24 października 2017

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-001 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zwracają się z apelem i postulatem potwierdzenia zakwalifikowania usług psychologa zatrudnionego w ochronie zdrowia (o statusie psychologa bez specjalizacji, psychologa w trakcie specjalizacji oraz psychologa ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej), jako wykonującego zawód medyczny.W związku z niejednolitą interpretacją pracodawców przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne(Dz.U.2017 poz. 1473), stwierdzamy, że psycholog zatrudniony w systemie ochrony zdrowia zdefiniowany być powinien jako pracownik przynależny do grupy zawodowej wykonującej zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji, wskazany w odnośnej ustawie w tabeli współczynników pracy pod numerem 5 (dla psychologa ze specjalizacją) i pod numerem 6 (dla psychologa bez specjalizacji) oraz w taki sposób definiowany i tak klasyfikowany w zapisach nowych aktów prawnych w przyszłości.

Zauważamy, iż zawód psychologa obejmuje, pod względem kompetencji merytorycznych, znacząco szerszy zakres niż kompetencja psychologa zatrudnionego w ochronie zdrowia a więc wykonującego zawód medyczny. Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 roku postulowana przez nas interpretacja, nie będzie zatem dotyczyć psychologów, których działania nie są związane z ochroną zdrowia, a jedynie tych, których wspomniana opinia określa jako osoby z wykształceniem psychologicznym biorące udział w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Osoby te zatem, zatrudnione w placówkach, o których mowa w Ustawie z dn. 8 czerwca 2017, wykonują faktycznie zawód medyczny, będąc uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymując się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Przywołane przepisy są często ignorowane przez pracodawców w służbie zdrowia, dlatego zwracamy się o wydanie jednoznacznej opinii porządkującej wspomniany obszar.

Z wyrazami szacunku

Konsultant Krajowy
w dziedzinie psychologii klinicznej
/-/ dr. hab. Bernadetta Izydorczyk

Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZP
/-/ mgr Sławomir Makowsk

 

Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
/-/ dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

 

 

dodano: 12 paźdzeirnika 2017 r.

PILNE

Informacja od Przewodniczącej Międzyzakładowego Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów p. Kamili Fryc

 

"Szanowni Państwo, na pewno obserwujecie zmagania lekarzy rezydentów, zwiazane z protestem głodowym, który właśnie został wznowiony, po fiasku rozmów z panią premier Beatą Szydło. Idzie gorący czas dla wszystkich zawodów medycznych ! Jeśli chcecie, Wy psycholodzy, mieć wpływ na to co się dzieje, na swoje zarobki i warunki pracy, zapisujcie się do OgólnopolskiegoZwiązku Zawodowego Psychologów. Teraz. Bardzo Was potrzebujemy. Kazdego z Was. Jesli nie macie w pobliżu Oddziału Terenowego OZZP, stwórzcie go. Jeśli pracujecie w pojedynkę lub w kilka osób, zapiszcie się bezpośrednio, korzystając z kontaktu na stronie OZZP. Zachęcam serdecznie! Potrzebna każda para rąk w najmniejszym nawet ośrodku."
To jest czas, kiedy wiele się dzieje i psychologowie mogą realnie wpłynąć na swoją sytuację zawodową. Potrzeba do tego środków i reprezentatywności. OZZP wraz z PTP i konsultantami krajowymi przystępują do współdziałania. Każdy nowy członek związku jest cenny. Proszę rozsyłać powyższą wiadomość dalej w środowisku psychologów.

Przy okazji kilka bieżących informacji:
- Podczas Walnego Zebrania 7.10.17 uchwałą Zarządu Krajowego został powołany MOT nr 7 w Poznaniu.
- Poznański oddział w chwili obecnej liczy 15 członków.
- Podczas Walnego Zebrania zostałam wybrana (Kamila Fryc) na członka Zarządu Krajowego.
- 19.10.2017 planowane jest spotkanie Zarządu MOT nr 7 w Poznaniu. Zachęcam do nadsyłania pytań, wniosków, aktualnych problemów w Państwa środowiskach pracy, którymi warto się zająć.
- Żywo zachęcam do lokalnego działania w celu rekrutowania kolejnych członków związku, to jest teraz badzo ważne, bo w aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w liczbie siła. Wystarczy przesłać wypełnioną deklarację (x2) na adres:

Kamila Fryc
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM
28 Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań

dodano: 25 września 2017 r.

Gorące refleksje po

36. Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego p.t. „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”,

Gdańsk, 21-24 września 2017

 

1. Tożsamość zawodowa psychologów

2. Diagnoza psychologiczna i jej składowe: nozologiczna, funkcjonalna, psychospołeczna.

3. Dlaczego psycholodzy nie integrują 3. diagnoz

4. Osobista odpowiedzalność psychologa za proces diagnozy. Dlaczego psycholodzy boją się odpowiedzalności za formę diagnozy nozologicznej

5. Zdrowie człowieka - w kontekście różnych obszarów pracy człowieka

6. Dlaczego psychologowie w "oświacie" nie walczą o swoją tożsamość zawodową - a są personelem pedagogicznym lub/i nauczycielami

7. Aktualne ustawy i rozporządzenia regulujące pracę psychologów w różnych miejscach

8. Ważne pytanie, a może działanie:

 

Czy nie należy dążyć do zmiany sytuowania psychologii w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych w wykazie obszarów wiedzy: (Dz U z 30 sierpnia 2011,   2011.179.1065)

 

 

PSYCHOLOGIA AKTUALNIE ZNAJDUJE SIĘ w DZIALE : dziedzin nauk społecznych.

Jesteśmy lokowani wśród takich nauk jak: 1) nauki o bezpieczeństwie, 2)nauki o obronności, 3) nauki o mediach, 4) nauki o polityce, 5) nauki o polityce publicznej, 6) nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, 7) pedagogika, 8) psychologia, 9) socjologia

 

 

PSYCHOLOGIA ze względu na obszar zastosowania powinna być w: obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Wtedy psychologia znalazłaby się wśród takich dziedzin, które są adekwatne do obszarów jakimi nasza dziedzina sie zajmuje, a więc wśród nauk medycznych,  farmaceutycznych,  o zdrowiu,  o kulturze fizycznej.

 

 

Podsumowanie:

1) działania na rzecz tożsamości zawodowej psychologów,

2) Uznanie, że psycholog bez względu na obszar w którym pracuje, zajmuje się człowiekiem, jego zdrowiem, dobrostanu

3) walka o godność psychologa w środowisku pracy

 


 

Dnia 11 września 2017 r. zawiązał się Terenowy Oddział Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło ponad 20 osób. Poza sprawami, które dotyczyły spraw organizacyjnych, uczestnicy spotkania zostali poinformowani o aktualnej sytuacji psychologów. Podnoszony jest temat tożsamości zawodowej w kontekście różnych obszarów życia w których realizujemy się jako psychologowie, a także tego co nas łączy - CZŁOWIEKA - jego zdrowia, dobrostanu, jakości życia.

 

Przewodniczącą Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP została p. mgr Kamila Fryc

 


 

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na założycielskie spotkanie terenowego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów
TERMIN:
11 września 2017 r. o godzinie 18.30
MIEJSCE:
Sala wykładowa im. F. Raszei, (wejście G, piętro I)
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 roku

Oddział Terenowy Związków Zawodowych może zaistnieć wtedy, gdy na spotkaniu założycielskim stawi się co najmniej 10 osób. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze statutem organizacji http://www.ozzp.org.pl/
Liczymy na Państwa zainteresowanie i obecność.
Jak to na spotkaniu założycielskim bywa, trzeba będzie wybrać osoby do pełnienia funkcji: Przewodniczącego, 3 osoby do Zarządu i co najmniej 2. osoby do Komisji Rewizyjnej. Proszę zatem zastanowić się, czy jesteście gotowi kandydować do objęcia którejś z nich.

DLACZEGO ZWIĄZKI ZAWODOWE PSYCHOLOGÓW W POZNANIU

W listopadzie 2016 r. powstał pierwszy Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Organizacja, która chce dbać o status i uregulowanie prawne naszego zawodu, bez względu na miejsce pracy psychologa.

Od dłuższego czasu wśród pracowników ochrony zdrowia trwa mobilizacja, która ma na celu poprawę warunków zatrudniania. Na jej rzecz działa Porozumienie Zawodów Medycznych oraz Ogólnopolskie Związki Zawodowe. W odpowiedzi na poczynania rządu - ratownicy medyczni demonstrują, lekarze rezydenci po wakacjach sejmowych zapowiadają strajk głodowy. To przykładowe działania, w które aktywnie włącza się Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Psychologowie pracujący m.in. w ochronie zdrowia, interwencji kryzysowej, opiece społecznej zarabiają w granicach minimalnej krajowej. Trudno abyśmy byli bierni. W czasie gdy podejmowane są decyzje dotyczące kształcenia psychologów, określania kwalifikacji dla osób kształcących się w różnym systemie w dziedzinie psychologia, wchodzenia w życie nowych ustaw i rozporządzeń, które pośrednio dotyczą psychologów nie może zabraknąć psychologów w pracach nad tymi regulacjami. Jeżeli teraz przedstawiciele naszego zawodu nie zabiorą głosu i pozostaną obok toczących się wydarzeń, to przez kolejne dekady nie wydarzy się dla nas nic dobrego.

Program OZZP:

 1. Integracja środowiska

 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego psychologom

 3. Zebranie potrzeb, „gorących problemów” od przedstawicieli różnych specjalności w różnych branżach

 4. Opracowanie programów działalności dopasowanych do zgłoszonych problemów

 5. Rozpoczęcie prac nad ustawą o zawodzie psychologa i aktami wykonawczymi

 6. Działania mające na celu poprawę dostępności specjalizacji w psychologii klinicznej, obniżenie opłat za specjalizację lub zniesienie tych opłat.

 

Osobą, która zainicjowała prace nad utworzeniem Terenowego Oddziału OZZP jest Kamila Fryc z zespołem psychologów Pracowni Psychologiczno-Socjalnej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu

Szanowni Państwo,

spotkajmy się 11. września br. o godz. 18.30 w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu, aby połączyć doświadczenie, wiedzę, zapał, odwagę i aktywność w dbaniu o status zawodu psychologa i godne warunki pracy. Związek zawodowy potrzebuje aktywnych psychologów, którym status zawodu, jego postrzeganie społeczne, standardy pracy i wynagradzania nie są obojętne.

Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego członkostwa oraz szerzenia tej informacji w środowisku psychologów.


z poważaniem

Kamila Fryc

Pracownia Psychologiczno-Socjalna Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczy im. W. Degi w Poznaniu, kom: 668843416, 
e-mail: kama.fryc@gmail.com

 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu

 


 

dodano: 15 lipca 2017 r.


Szanowni Państwo.


W listopadzie 2016 r. powstał pierwszy Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Organizacja, która chce dbać o status i uregulowanie prawne naszego zawodu, bez względu na miejsce pracy psychologa. 


Od dłuższego czasu wśród pracowników ochrony zdrowia trwa mobilizacja, która ma na celu poprawę warunków zatrudniania. Na jej rzecz działa Porozumienie Zawodów Medycznych oraz Ogólnopolskie Związki Zawodowe. W odpowiedzi na poczynania rządu - ratownicy medyczni demonstrują, lekarze rezydenci po wakacjach sejmowych zapowiadają strajk głodowy. To przykładowe działania, w które aktywnie włącza się nasz związek. 


Psychologowie pracujący m.in. w ochronie zdrowia, interwencji kryzysowej, opiece społecznej zarabiają w granicach minimalnej krajowej. Trudno mi pozostać bierną. Mam poczucie, że jeżeli teraz przedstawiciele naszego zawodu nie zabiorą głosu i pozostaną obok trwających wydarzeń, przez kolejne dekady nie wydarzy się dla nas nic dobrego. 


We współpracy z p. J. Łuczak-Wawrzyniak postanowiłyśmy stworzyć warunki do zorganizowania poznańskiego Terenowego Oddziału Związku Zawodowego Psychologów. Połączenie doświadczenia, wiedzy, zapału, odwagi i aktywności może być dobrym napędem zmian.  Związek zawodowy potrzebuje aktywnych działaczy. Ludzi, którym status zawodu psychologa, jego postrzeganie społeczne, standardy pracy i wynagradzania nie są obojętne. 


Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego członkostwa oraz szerzenia tej informacji w środowisku psychologów.                
Będziemy Państwa informować o terminie spotkania założycielskiego, które przewidywane jest na pierwszą połowę września.Poniżej kilka przydatnych linków i skrót programu OZZP.


 

www.ozzp.org.pl - strona OZZP.

www.facebook.com/groups/884175021718164/?pnref=story – grupa na FB pt. Porozumienie Psychologów, która służy jako forum wymiany bieżących informacji związkowych, dołączyć może każdy psycholog.Program OZZP:

 

 1. Integracja środowiska
 2. Udzielanie wsparcia merytorycznego psychologom
 3. Zebranie potrzeb, „gorących problemów” od przedstawicieli różnych specjalności w różnych branżach
 4. Opracowanie programów działalności dopasowanych do zgłoszonych problemów
 5. Rozpoczęcie prac nad ustawą o zawodzie psychologa i aktami wykonawczymi
 6. Działania mające na celu poprawę dostępności specjalizacji w psychologii klinicznej, obniżenie opłat za specjalizację lub zniesienie tych opłat.

 

Z poważaniem


Kamila Fryc

Pracownia Psychologiczno-Socjalna, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu, e-mail: kama.fryc@gmail.com
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak  
Zespół Psychologów, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, e-mail:jluczakwawrzyniak@gmail.com

 


 

dodano: 13 lipca 2017 r.

Stanowisko ws kompetencji psychologa i psychoonkologa i możliwości w jednostkach onkologicznych stosowania metody Simontona

- odpowiedź na zapytanie Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Marii Jagas z Dolnośląskiego Centrum onkologii

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=695

 

 

 


 

dodano: 13 lipca 2017 r.

 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w sprawie „PSYCHOPEDAGOGA”

W odpowiedzi na pismo DRP.II.40413.21.2017.EZD z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego dotyczącego utworzenia nowego zawodu/specjalności „Psychopedagog”, Polskie Towarzystwo Psychologiczne stwierdza, że jesteśmy zdecydowanie przeciwni utworzeniu nowego zawodu/specjalności „psychopedagog”.

 

UZASADNIENIE

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=694

 

 

 


 

dodano: 9.07.2017r

 

W 2015 roku powstały założenia do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym pschologów.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12276755/12308883/12308884/dokument183276.pdf

 

 

Przedstawiono skutki wprowadzenia regulacji zawodu (test regulacyjny)

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12276755/12308883/12308884/dokument183277.pdf

 

Warto też zapoznać się z uwagami, które pojawiły się w konsultacjach publicznych (2015)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276755/katalog/12308883#12308883


 


 

Poznań, 03.07.2017

Pani dr n. biol. Jadwiga Łuczak – Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału Polskiego

Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89 60-568 Poznań


W związku z trwającymi dyskusjami dotyczącymi klasyfikacji zawodu psychologa, czy jest zawodem medycznym czy specjalistą z dziedzin społecznych i religijnych, pragnę zabrać głos i wyrazić swoje stanowisko.


Za uznaniem zawodu psychologa zawodem medycznym przemawiają następujące fakty:

1. Specjalizacje z psychologii klinicznej, są wzorowane i analogiczne do specjalizacji medycznych (początkowo dwu-stopniowa, obecnie jednostopniowa, czas trwania specjalizacji, wymagane staże, egzamin itp.)

2. NFZ wymaga specjalistów psychologii klinicznej zatrudnionych w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

3. NFZ wymaga zatrudnienia specjalisty psychologii klinicznej w wielu oddziałach szpitalnych, włącznie z nie podpisaniem umowy na świadczenie usług z oddziałami, na których nie jest zatrudniony specjalista psychologii klinicznej. Poza psychiatrą dotyczy to wielu oddziałów somatycznych i zabiegowych np. neurologia, onkologia, kardiochirurgia itp.

4. Nadawanie medycznych tytułów doktorskich psychologom pracującym i prowadzącym badania w służbie zdrowia, tytuł brzmi: „doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej”.


Natomiast przeciw nazwaniu zawodu psychologa – „specjalistą z dziedzin społecznych i religijnych”, moim zdaniem przemawiają następujące argumenty:

1. Na jakiej podstawie nadawana ma być nazwa „specjalista”? Stosowanie określenia „specjalista z dziedzin społecznych i religijnych”, brzmi uzurpatorsko, ponieważ samo ukończenie uniwersyteckich, pięcioletnich studiów psychologicznych, nie daje psychologowi specjalizacji (podobnie jak ukończenie medycyny, nie daje specjalizacji lekarzowi).

2. Umiejscowienie zawodu psychologa w obszarze „dziedzin społecznych i religijnych”, sprzyjać może, co już niestety ma miejsce, nadawania przedrostka „psych” różnym zawodom, takim jak psycho-dietetyk, psycho-onkolog, psycho-pedagog. To tak, jakby osobom związanym z szeroko rozumianym leczeniem pacjentów, nadawać tytuły „lek-farmaceuta”, „lek-fizjoterapeuta” itp.

3. Szczególnie niezręczne i niebezpieczne w proponowanym określeniu „specjalista z dziedzin społecznych i religijnych”, jest słowo „religijnych”, bo może naruszać wymaganą od psychologów neutralność dotyczącą światopoglądu. Światopoglądu rozumianego również jako brak jakiejkolwiek religijności osób, z którymi psycholog zawodowo ma kontakt (pacjentów, współpracowników). A sformułowanie„ specjalista z dziedzin społecznych i religijnych”, zakłada, że szeroko rozumiana „religijność” może być zagadnieniem, które leży w obszarze zainteresowań psychologa.

 

 

Odnosząc się do dyskusji dotyczącej rozróżnienia pomiędzy formą zatrudnienia vs. statusem zawodu, uwzględniam oczywiście fakt, że nie wszyscy psycholodzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem (psychoterapią). Sądzę jednak, że nie byłoby dyshonorem dla psychologów społecznych, biznesu, szkolnych, biegłych sądowych, czy wykładowców, gdyby posiadając zawód o statusie „zawód medyczny/w ochronie zdrowia”, dalej specjalizowali się w swoich dziedzinach. Natomiast dla psychologów klinicznych, których droga zawodowa i specjalizacyjna, jest bardzo zbliżona do medycznej oraz dla psychoterapeutów pracujących w obszarze zdrowia pacjentów / klientów, uprawianie zawodu społeczno -religijnego, byłoby nieporozumieniem.


Zabieram głos w dyskusji, bo ważne jest dla mnie (psychologa praktykującego klinicznie od ponad 30-tu lat), dbanie o standardy pracy, rzetelność świadczenia usług w tym zawodzie, programy kształcenia psychologów oraz przestrzeganie zasad kodeksu etycznego psychologa.

 

 

Z poważaniem

dr Małgorzata Talarczyk

- specjalista psychologii klinicznej (PO 0047)

- certyfikowany psychoterapeuta (cert. Polskie Tow. Psychiatryczne nr 781)

- psychoterapeuta systemowy (cert. INST - Międzynarodowe Tow. Terapii Systemowej oraz SGST – Saarlandzkie Tow. Terapii Systemowej)

- konsultant w zakresie psychologii klinicznej dziecka (cert. Pol. Tow. Psychologiczne nr 38)